Budowa źródła dolnego oraz wymagania formalne

Dodaj napis

Sprawność pompy ciepła zależy od uzyskiwanej mocy chłodniczej oraz możliwości regeneracyjnej źródła dolnego. Nieprawidłowo wykonany projekt oraz instalacja źródłaa dolnego może być przyczyną spadku sprawności całego systemu co w konsekwencji spowoduje kosztowne i problematyczne poprawki całej instalacji. W celu uniknięcia niedowymiarowania wymiennika ciepła należy zlecić geologiczne badanie gruntu. Rozpoznanie geologiczne gruntu można wykonać na podstawie map geologicznych lub próbnych odwiertów. Geolog na podstawie dokumentacji przekroju poszczególnych warstw gruntu wylicza średnią wartość współczynnika przenikalności ciepła.

Regulacje prawne dotyczące kolektorów dla pomp ciepła

Zgodnie z polskim prawem należy w odpowiednim Urzędzie Starostwa złożyć jeden egzemplarz projektu geologicznego planowanych odwiertów. Obowiązek ten spoczywa na inwestorze. Projekt nie wymaga zatwierdzenia i jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wniesie sprzeciwu to można przystąpić do wykonywania odwiertów. Projekt musi zostać sporządzony przez uprawnionego geologa i odpowiadać Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska (Dz. Ust. 201 z 2005 r. poz. 1673).

Następnym krokiem jest zgłoszenie przez firmę wiertniczą jednego egzemplarza projektu z akceptacją do Urzędu Górniczego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem prac. Prace wykonywane na głębokości poniżej 30m podlegają przepisom „Prawa geologicznego i górniczego” (Dz. Ust. 228 z 2005 r. poz. 1947). Urząd Górniczy ma prawo przyjechać na kontrolę w trakcie wykonywania prac.

Budowa źródła dolnego

W instalacji źródła dolnego występuje nadciśnienie względem ciśnienia atmosferycznego dlatego też wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia świadczące o możliwości ich zastosowania. W skład instalacji źródła dolnego wchodzi sonda pionowa(wymiennik pośredni w instalacjach woda-woda) lub rurociągi , rozdzielacz,   separatory powietrza, naczynie wzbiorcze i odpowietrzające oraz zawory równoważące.
Podejścia z obiegów lub ze studzienki rozdzielaczowej do budynku w którym znajduje się pompa ciepła powinny być zaizolowane oraz ułożone minimum 1,5 m pod ziemią. 
Po wykonaniu źródła dolnego według dokumentacji technik wykonuje test szczelności. Po podłączeniu źródła dolnego do instalacji pompy ciepła, źródło dolne jest uzupełniane o czynnik roboczy. Czynnikiem roboczym w instalacji źródła dolnego jest solanka. Solanka czyli roztwór glikolu jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. W zależności od rodzaju źródła dolnego stosuje się roztwory:
-  33 % roztwór glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia -15 st. C,
-  47 % roztwór glikolu etylenowego  o temperaturze krzepnięcia  -32 st. C.

Technik temperaturę krzepnięcia roztworu sprawdza za pomocą refraktometru. W źródła dolnych nie należy stosować alkoholu etylenowego ponieważ w razie wycieku skażeniu ulega grunt.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.