Gminie Żory - Prosument uruchomiony. Dowiedz się jak otrzymać dotacje.

Gmina Miejska Żory przygotowuje projekt Mój dom - moja energia. Prosumenci w Żorach otrzymają dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej na własny użytek.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych małych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji: energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Wsparciem objęte będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej na własny użytek. Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej będzie można odsprzedać do sieci - energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci jest obowiązany zakupić sprzedawca energii (np. działający na tym obszarze, po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym - reguluje to ustawa).

W projekcie przygotowywanym przez gminę wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą starać się o wsparcie dla części wspólnych budynków.

Każdy z beneficjentów za pośrednictwem samorządu może otrzymać dotację do 40% wartości kosztów kwalifikowalnych, a pozostałe 60% pokryć z pożyczki, którą będzie spłacać na bardzo preferencyjnych warunkach (odsetki wynoszą tylko 1% w skali roku).

Warunki spłaty pożyczki przez Beneficjentów określać będzie umowa z gminą, której będą oni przekazywać raty pożyczki co kwartał, a gmina następnie przekaże je do NFOŚiGW. Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej:

a) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,

b) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,

c) mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, przeznaczone dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego będącej beneficjentem programu,

d) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

e) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

Dotacja może wynieść:

- do 40% : fotowoltaika, małe elektrownie wiatrowe ,mikrokogeneracja

- do 20 % : pompa ciepła , kolektory słoneczne,

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.