Miasto Wadowice - Program KAWKA

Mieszkańcy miasta Wadowice mogą starać się o dofinansowanie na wymianę starych kotłów grzewczych w zabudowie indywidualnej w ramach programu "KAWKA". Kwota dofinansowania może wynieść do 90 procent kosztów kwalifikowanych. Wszyscy, którzy chcą skorzystać z tej możliwości i tym samym przyczynić się do poprawy jakości naszego powietrza muszą wypełnić stosowne deklaracje i złożyć je w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku, 2 czerwca 2014 roku.

Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie ludzi oraz środowisko, w którym żyjemy. Nie od dzisiaj znany jest problem tzw. niskiej emisji, którego eskalacja rok rocznie daje się we znaki mieszkańcom szczególnie w okresie grzewczym. Główną z przyczyn wzrostu zanieczyszczenia powietrza jest spalanie złej jakości paliw energetycznych (muł, miał itp.), zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja. Dostające się do atmosfery pyły oraz gazy powstające w trakcie nieefektownego spalania niskokalorycznych paliw stałych są częstymi przyczynami schorzeń układu oddechowego zwłaszcza u dzieci.

Mając na uwadze narastający problem oraz jego rangę Rada Miejska w Wadowicach uchwałą nr XVIII/164/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wadowice. Program swoim zakresem obejmuje szereg działań mających na celu poprawę stanu powietrza na terenie naszej gminy. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia w/w programu daje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na finansowania zadań związanych z wymianą i modernizacją kotłów grzewczych w zabudowie indywidualnej.

W chwili obecnej taką możliwość daje program "KAWKA", tj. "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii" realizowany przez NFOŚiGW oraz "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument – dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii".

Program "KAWKA" jest skierowany do mieszkańców miasta Wadowice i umożliwia pozyskanie środków na realizację następujących zadań:

a) likwidację lokalnych źródeł ciepła, tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, tj. gaz, prąd lub olej opałowy. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m. in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;

b) rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;

c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym.

Kwota dofinansowania, w ramach w/w programu, może wynosić do 90% kosztów kwalifikowanych (w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji). Pozostała część kosztów realizacji inwestycji to wkład własny Mieszkańca.

Mając na uwadze, iż środki na realizację w/w działań przyznawane są na zasadzie konkursu, Gmina na etapie składania wniosku musi mieć listę osób chętnych do wzięcia udziału w programie.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu deklarację przystąpienia do programu "KAWKA". Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć do dnia 2 czerwca 2014 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach w godzinach pracy Urzędu.

Zapraszamy do składania deklaracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Urząd Miejski w Wadowicach

Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

Referat Zieleni i Ochrony Środowiska

Pan Paweł Jodłowski, e-mail: pjodlowski(at)wadowice.pl

tel.: (33) 873 18 11, wew. 219

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.