Ostrowiec Świętokrzyski - Dofinansowanie do likwidacji źródeł niskiej emisji

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą składać wnioski do udziału w projekcie polegającym na likwidacji starych nieefektywnych źródeł ogrzewania na OZE, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Będzie on realizowany poprzez:

a) likwidację lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;

b) rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;

c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;

d) termomodernizację budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Do projektu mogą się zgłaszać podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne w tym spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy; jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Poziom dofinansowania w formie dotacji wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest także uzyskanie pożyczki wynoszącej do 45% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny stanowić może jedynie 10%. Realizacja projektu planowana jest pod warunkiem uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Kielcach w ramach programu: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Program pilotażowy KAWKA”.

W przypadku chęci udziału w projekcie prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie na adres: ws(at)um.ostrowiec.pl lub złożenie osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Głogowskiego 3/5, sala A, stanowisko 14. Termin składania formularza upływa w dniu 15 czerwca 2014.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.