Gmina Lubomia - Dofinansowanie do instalacji proekologiczne


W związku z powierzeniem przez Gminę Lubomia funkcji Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na obszarze Gminy Lubomia w roku 2013 firmie: P.P.U.H. Placek s.c. ul. Rybnicka 10, 44-300 Wodzisław Śl. reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Placek, został ogłoszony nabór ofert Instalatorów celem zakwalifikowania do udziału w Programie.

Osobą do udzielenia wszelkich informacji jest:

Pan Arkadiusz Placek tel. 0605 301 339

Ilość kotłów do wymiany w czasie trwania Programu w roku 2013 wynosi 11.

Ilość kolektorów słonecznych do montażu w czasie trwania Programu w roku 2013 wynosi 18.

Zapraszam do składania dokumentów.

Warunki uczestnictwa Instalatora w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na obszarze Gminy Lubomia” w roku 2013:

Listę Instalatorów biorących udział w/w Programie na terenie Lubomi tworzy Operator Programu - P.P.U.H. Placek s.c. ul. Rybnicka 10, 44-300 Wodzisław Śl. reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Placek.

Instalator akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu oraz stosuje się do jego zapisów.

Dokumenty wymagane do zarejestrowania się Instalatora:

UWAGA - wymagana aktualność dokumentów – z miesiąca poprzedzającego rejestrację u Operatora: NIP, REGON, adres, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, dokument stwierdzający, że Instalator jest płatnikiem podatku VAT, dokument stwierdzający niezaleganie ze składkami w ZUS, dokument stwierdzający niezaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym, dokumentację potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót (uprawnienia dot. wykonawstwa, eksploatacji, nadzoru, dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu itp.), listę referencyjna wykonanych przez instalatora modernizacji o charakterze zbliżonym do objętych Programem, oświadczenie o dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora (w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego), wzory kart gwarancyjnych udzielających gwarancji na materiały oraz na montaż zgodnie z zapisami Regulaminu.

4. Dokumenty wymagane po zarejestrowaniu się Instalatora: aktualna oferta swoich wyrobów spełniających wymogi Programu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą produktu (dokumentacja techniczno-ruchową, kartami serwisowymi, a w przypadku kotłów węglowych również: aktualne świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydawane przez uprawnione do tego instytuty (np. Instytut Chemicznej Przeróbki węgla w Zabrzu), dopuszczenie do obrotu handlowego w kraju, aktualny certyfikat bezpieczeństwa),

5. Dodatkowe wytyczne dotyczące produktu:

a) konstrukcja źródła ciepła uniemożliwiająca spalanie odpadów oraz innych paliw innych niż przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła, kocioł węglowy musi posiadać minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa,

b) dopuszczone do Programu kolektory słoneczne, pompy ciepła zastosowane do ogrzania ciepłej wody użytkowej muszą posiadać certyfikat na zgodność z przepisami unijnymi (CE) lub dopuszczony do produkcji na rynek polski oraz znak solar keymark.

Wszystkie składane u Operatora dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

6. Instalator zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszelkich zaleceń i wymagań Operatora.

7. Dodatkowo instalator powinien: posiadać na terenie powiatu raciborskiego lub wodzisławskiego punkt serwisowy, terminowo wywiązać się z podpisywanych umów, działać zgodnie z zasadami wolnej konkurencji, w relacjach z Inwestorami oraz innymi podmiotami Programu działać w sposób kulturalny i z godnie z zasadami dobrego wychowania, zgodzić się na udostępnienie informacji nt. firmy: osoby reprezentujące firmy, ilości wykonanych montaży, ilości skarg, zażaleń, pochwał – Operator sporządzi listę w/w informacji, która będzie udostępniona Inwestorom.

8. Do Programu można zgłaszać kotły z paleniskiem retortowym z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym.

Program otwarty. Wszelkie informacje pod numerem telefonu.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.