Białe Błota dotacje do zmiany ogrzewania na proekologiczne.

Gmina Białe Błota uruchomiła program udzielania dotacji do trwałej zmiany ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne np. pompy ciepła na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 31.03.2011 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie zwykłego ogrzewania na paliwo stałe.

Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest posiadanie nieekologicznego (zwykłego kotła na węgiel, koks, miał, drzewo za wyjątkiem pieców na ekogroszek). Fakt istnienia nieekologicznego ogrzewania jest stwierdzany przez pracowników Urzędu Gminy po złożeniu wniosku mieszkańca w tej sprawie, podczas wizji lokalu lub budynku, w którym planowana jest wymiana ogrzewania.

Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie części kosztów poniesionych na inwestycje ograniczające niską emisję, związane ze zmianą sposobu ogrzewania, wymianą kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, w wysokości 30 % poniesionych kosztów nabycia ekologicznego urządzenia grzewczego, nie więcej jednak niż 2000 zł. Przez ekologiczne urządzenie grzewcze należy rozumieć: kotły elektryczne, olejowe i gazowe, kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, kotły opalane węglem kamiennym - automatyczne kotły retortowe (bezrusztowe) o wysokiej sprawności energetycznej (powyżej 80 %), kotły na ekogroszek, urządzenia wykorzystujące energię ziemi (pompy ciepła) oraz kolektory słoneczne przeznaczone do ogrzewania lokalu lub budynku mieszkalnego. Nie przyznaje się dofinansowania na modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w lokalach i budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno ekologiczne. Dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami podlega zwrotowi w całości, w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania warunków udzielenia dotacji, w szczególności stwierdzenia dodatkowego ogrzewania lokalu lub budynku urządzeniami nie spełniającymi warunków ekologicznego spalania, stosowania paliwa innego niż określone w świadectwie badań emisyjnych dla danego urządzenia grzewczego, zmiany na inną instalację grzewczą, bez wcześniejszej zgody Wójta Gminy Białe Błota. Gmina Białe Błota zastrzega prawo do przeprowadzenia kontroli w lokalu lub budynku w ciągu trzech lat od otrzymania dotacji.

WAŻNE! Osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji zobowiązana jest złożyć w tej sprawie stosowny wniosek przed faktyczną wymianą ogrzewania. Pracownicy Urzędu przeprowadzają bowiem wizję lokalu lub budynku w celu stwierdzenia istnienia nieekologicznego ogrzewania. Dopiero po tych oględzinach, z których jej sporządzana dokumentacja fotograficzna i spisywany jest protokół, można wymienić stare, nieekologiczne ogrzewanie.

red. Magdalena Wajchert

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.